Íà÷àëî  Çà íàñ  Ëþáîïèòíî  Äîñòàâêà  Âàøèòå ìíåíèÿ 
   
    Àáñòðàêòíà æèâîïèñ
    Àêâàðåë
    Àêñåñîàðè
    Àêñåñîàðè-êîòåòà/êó÷åòà
    Àëáóìè
    Àïëèêàöèè
    Àðàíæèðîâêè
    Áèæóòà
    Âàçè
    Âåëèêäåí
    Âèòðàæè
    Âúçãëàâíèöè
    Ãåðäàíè
    Ãîáëåíè
    Ãðàôèêè
    Ãðèâíè
    Äúðâî
    Äúðâîïëàñòèêè
    Äúðâîðåçáà
    Äåêóïàæ
    Äæèäæàâêè
    Æèâîïèñ
    Çà äåöàòà
    Çîäèè
    Èãðà÷êè
    Èêîíè
    Êàðåòà
    Êàðòèíè
    Êàðòè÷êè
    Êàøïè
    Êåðàìèêà
    Êåðàìèêà - êàñè÷êè
    Êèòåíèê
    Êîëåäà
    Êîëàíè
    Êîëèåòà
    Êîæåíè èçäåëèÿ
    Êðàòóíêè
    Êóêëè
    Êóòèè
    Ìàêåòè
    Ìàãíèòè
    Ìàêðàìåòà
    Ìàðòåíèöè
    Ìàñêè
    Ìåäàëüîíè
    Ìèëüîòà
    Ìîëèâíèöè
    Íàêèòè
    Íàòþðìîðò
    Íîâà ãîäèíà
    Îáåöè
    Îñâåòèòåëíè òåëà
    Ïàíà
    Ïëåòèâà
    Ïîêðèâêè
    Ïðúñòåíè
    Ðàìêè
    Ðèñóíêà âúðõó êàìúê
    Ðèñóâàíè êåðåìèäè
    Ðèñóâàíî ñòúêëî
    Ðèñóâàí òåêñòèë
    Ñâàòáà
    Ñâàòáåíè ôèãóðêè
    Ñâåòè Âàëåíòèí
    Ñâåùè
    Ñâåùè-åðîòè÷íè
    Ñâåùíèöè
    Ñòúêëî
    Ñóâåíèðè
    Ñóâåíèðíè äðúâ÷åòà
    Ñúäîâå
    Òåêñòèë
    Òåðëèöè
    Óíèêàòè
    Ôèãóðêè
    Õàðòèÿ
    Õåëóèí
    Öâåòÿ
    ×àíòè
    ×àñîâíèöè
    ×àøè
    ×èíèè
    Øàëîâå
    Øàïêè
    Øèøåòà
1194076
. 7
  . 
.
Êîëèå îò òþðêîàç
. No: 060015       : 15.00 .
Êîëèå
Ðú÷íî èçðàáîòåíî êîëèå îò ñïåöèàëíà òåë çà áèæóòà è ïîëó-ñêúïîöåííè  êàìúíè - òþðêîàç.
Âåðèæêà - êîæà.
Äúëæèíà íà âåðèæêàòà - 45ñì è  óäúëæèòåë - 4ñì
Ðàçìåðè íà âèñóëêàòà - 3,5/7 ñì

Êîìïëåêò áèæóòà
. No: 060016       : 21.50 .
Áèæóòà
Ðú÷íî èçïëåòåíè íà åäíà êóêà ãðèâíà è îáåöè ñ êîïðèíåíè êîíöè è âïëåòåíè ïåðëè÷êè
Äúëæèíà íà îáåöèòå  - 4,5 ñì
Äúëæèíà íà ãðèâíàòà - 20 ñì
Ðàçìåð íà êóòèÿòà: 11 / 12,5 ñì

Êîëèå
. No: 060020       : 148.00 .
Êîëèå
Êîëèå  îò åñòåñòâåíè ïåðëè/6-8mm/  - 14 ðåäà
Ðàçìåðè: êîëèå - 47 ñì ñúñ ñðåáúðíà çàêîï÷àëêà


Êîëèå
. No: 060021       : 480.00 .
Êîëèå
Êîëèå îò åñòåñòâåíè ïåðëè /3-5mm/
Ðàçìåðè: êîëèå - 50 ñì ñúñ ñðåáúðíà çàêîï÷àëêà


Êîëèå
. No: 060023       : 460.00 .
Êîëèå
Êîëèå îò åñòåñòâåíè ïåðëè /5-6mm/
Ðàçìåðè: êîëèå - 50 ñì
ñúñ ñðåáúðíà çàêîï÷àëêà
Ïåðëèòå ñà ïîäõîäÿùè çà ðîäåíè
ïîä çîäèàêàëíèÿ çíàê Ðàê.
Ñèìâîë ñà íà ìúäðîñòòà.

Êîëèå îò åñòåñòâåíè ïåðëè
. No: 060024       : 88.00 .
Êîëèå
Êîëèå îò åñòåñòâåíè áåëè è ÷åðíè ïåðëè /3-5mm/
Ðàçìåðè: êîëèå - 50 ñì ñúñ ñðåáúðíà çàêîï÷àëêà


Êîëèå îò åñòåñòâåíè ïåðëè
. No: 060025       : 88.00 .
Êîëèå
Êîëèå îò åñòåñòâåíè áåëè è ÷åðíè ïåðëè /3-5mm/
Ðàçìåðè: êîëèå - 50 ñì ñúñ ñðåáúðíà çàêîï÷àëêà


Êîëèå ñúñ ñåäåô
. No: 060030       : 34.00 .
Êîëèå
Êîëèå îò ñåäåôåíà ïëî÷êà, ñåäåô è ìåòàëíè òðúáè÷êè
Ðàçìåðè: êîëèå - 70 ñì


Êîëèå îò ñåäåô è åñòåñòâåíè ïåðëè
. No: 060031       : 38.00 .
Êîëèå
Êîëèå îò ñåäåô, åñòåñòâåíè ïåðëè è ìåòàëíè òðúáè÷êè
Ðàçìåðè: êîëèå - 50 ñì ñúñ ñðåáúðíà çàêîï÷àëêà


Êîëèå îò îíèêñ
. No: 060032       : 32.00 .
Êîëèå
Êîëèå îò íåîáðàáîòåí îíèêñ
è êðèñòàëåí ìåäàëüîí
Ðàçìåðè: êîëèå - 50 ñì ñúñ
ñðåáúðíà çàêîï÷àëêà
Ïîäõîäÿùî çà ðîäåíè â çíàêà Êîçèðîã.
Çàñèëâà ñúïðîòèâèòåëíèòå ñèëè íà áèîïîëåòî.

. 7
  . 
.
Íàé-íîâè ïðîäóêòè
Íàé-ïðîäàâàíè ïðîäóêòè
ÏÐÎÌÎÖÈß !!!
Êàðòà íà ñàéòàÎáùè óñëîâèÿÊîíòàêòèÑèãóðíîñòÂúïðîñèÐåêëàìà
Copyright 2010, All Rights Reserved, Programmed by  KODIKA