Íà÷àëî  Çà íàñ  Ëþáîïèòíî  Äîñòàâêà  Âàøèòå ìíåíèÿ 
   
    Àáñòðàêòíà æèâîïèñ
    Àêâàðåë
    Àêñåñîàðè
    Àêñåñîàðè-êîòåòà/êó÷åòà
    Àëáóìè
    Àïëèêàöèè
    Àðàíæèðîâêè
    Áèæóòà
    Âàçè
    Âåëèêäåí
    Âèòðàæè
    Âúçãëàâíèöè
    Ãåðäàíè
    Ãîáëåíè
    Ãðàôèêè
    Ãðèâíè
    Äúðâî
    Äúðâîïëàñòèêè
    Äúðâîðåçáà
    Äåêóïàæ
    Äæèäæàâêè
    Æèâîïèñ
    Çà äåöàòà
    Çîäèè
    Èãðà÷êè
    Èêîíè
    Êàðåòà
    Êàðòèíè
    Êàðòè÷êè
    Êàøïè
    Êåðàìèêà
    Êåðàìèêà - êàñè÷êè
    Êèòåíèê
    Êîëåäà
    Êîëàíè
    Êîëèåòà
    Êîæåíè èçäåëèÿ
    Êðàòóíêè
    Êóêëè
    Êóòèè
    Ìàêåòè
    Ìàãíèòè
    Ìàêðàìåòà
    Ìàðòåíèöè
    Ìàñêè
    Ìåäàëüîíè
    Ìèëüîòà
    Ìîëèâíèöè
    Íàêèòè
    Íàòþðìîðò
    Íîâà ãîäèíà
    Îáåöè
    Îñâåòèòåëíè òåëà
    Ïàíà
    Ïëåòèâà
    Ïîêðèâêè
    Ïðúñòåíè
    Ðàìêè
    Ðèñóíêà âúðõó êàìúê
    Ðèñóâàíè êåðåìèäè
    Ðèñóâàíî ñòúêëî
    Ðèñóâàí òåêñòèë
    Ñâàòáà
    Ñâàòáåíè ôèãóðêè
    Ñâåòè Âàëåíòèí
    Ñâåùè
    Ñâåùè-åðîòè÷íè
    Ñâåùíèöè
    Ñòúêëî
    Ñóâåíèðè
    Ñóâåíèðíè äðúâ÷åòà
    Ñúäîâå
    Òåêñòèë
    Òåðëèöè
    Óíèêàòè
    Ôèãóðêè
    Õàðòèÿ
    Õåëóèí
    Öâåòÿ
    ×àíòè
    ×àñîâíèöè
    ×àøè
    ×èíèè
    Øàëîâå
    Øàïêè
    Øèøåòà
1193425
. 5
  . 
.
Ïàíåð÷å ñúðöå
. No: 132001       : 35.00 .
Ïàíåð÷å - äúðâî
Ðú÷íî èçðàáîòåíî ïàíåð÷å ïîä ôîðìàòà íà ñúðöå çà áèæóòà, êëþ÷îâå èëè äðóãè âåùè
Ìàòåðèàëè: äúðâî, êàíàï

Ïàíåð çà ñàëôåòêè
. No: 132002       : 35.00 .
Ïàíåð÷å - äúðâî
Ðú÷íî èçðàáîòåí ïàíåð çà ñàëôåòêè
Ìàòåðèàëè:  äúðâî è êàíàï

Ðàêëà çà ñåìåéíè ñïîìåíè
. No: 132040       : 229.00 .
Ðàêëà - äúðâîðåçáà
Ðú÷íî èçðàáîòåíà, ðåçáîâàíà ðàêëà ñ âèíî çà ñåìåéíè ñïîìåíè îò ñâàòáàòà. Èäåÿòà å àêî ñå ñêàðàò ìëàäîæåíöèòå äà îòâîðÿò òàçè ðàêëà ,äà ÷åòàò áåëåæêèòå äà ñè íàëåÿò ïî ÷àøà âèíî è äà ñå ñäîáðÿò.
Ìàòåðèàë: ëèïà, áàéöâàíà

Êóòèÿ çà ðåöåïòè
. No: 132042       : 129.00 .
Êóòèÿ äúðâîðåçáà
Ðú÷íî ðåçáîâàíà êóòèÿ ñ ëèñò÷åòà çà ðåöåïòè
Ìàòåðèàë: Ëèïà, çåáëî, õàðòèÿ, êàíàï
Ðàçìåðè: 40/20 ñì

Àëáóì çà Êðúùåíå
. No: 132048       : 175.00 .
Äúðâîðåçáà - àëáóì
Ðú÷íî ðåçáîâàíè àëáóì â êóòèÿ çà ïîäàðúê ïðè êðúùàâàíå íà äåòåíöå
Ìàòåðèàë: ëèïà, áàéö, õàðòèÿ, êîæà
Ðàçìåð: ìàëêî ïî-ãîëÿì îò À5
Èçðàáîòâàò ñå ïî ïîðú÷êà â ñðîê åäíà ñåäìèöà ñ ìîòèâè íà êëèåíòà.

Êóòèÿ çà áèæóòà
. No: 132052       : 115.00 .
Êóòèÿ äúðâîðåçáà
Ðú÷íî ðåçáîâàíà êóòèÿ - ðàêëà çà áèæóòà. Âãðàäåíè ïîëó ñêúïîöåííè êàìúíè.
Ðàçìåðè: 25 ñì äúëæèíà; 18 ñì øèðèíà; 10 ñì âèñî÷èíà


Êóòèÿ çà âèíî
. No: 132068       : 42.00 .
Äúðâåíà êóòèÿ
Ðú÷íî ðåçáîâàíà äúðâåíà êóòèÿ çà âèíî
Ìàòåðèàë - ëèïà, áàéöâàíà

Áèæóòåðêà "Ðîçà"
. No: 175010       : 30.00 .
Êóòèÿ - äåêóïàæ
Ðú÷íî äåêîðèðàíà äúðâåíà áèæóòåðêà
Òåõíèêà - äåêóïàæ.


Êóòèÿ çà áóòèëêà âèíî - äåêóïàæ
. No: 175011       : 49.50 .
Êóòèÿ - óíèêàò
Êóòèÿ çà áóòèëêà âèíî  äåêóïàæ
ðú÷íà äåêîðàöèÿ
ðàçìåð: 35/10  

Áèæóòåðêà - Ñòàðèÿ ãðàä
. No: 175012       : 21.50 .
Êóòèÿ äåêóïàæ
Ìàëêà äúðâåíà êóòèéêà äåêîðèðàíà ðú÷íî. Ëàêèðàíà è îáëèöîâàíà âúòðå.
Ðàçìåð íà êóòèéêàòà - 16 / 10 / 9 ñì
Òåõíèêà - äåêóïàæ

. 5
  . 
.
Íàé-íîâè ïðîäóêòè
Íàé-ïðîäàâàíè ïðîäóêòè
ÏÐÎÌÎÖÈß !!!
Êàðòà íà ñàéòàÎáùè óñëîâèÿÊîíòàêòèÑèãóðíîñòÂúïðîñèÐåêëàìà
Copyright 2010, All Rights Reserved, Programmed by  KODIKA