Íà÷àëî  Çà íàñ  Ëþáîïèòíî  Äîñòàâêà  Âàøèòå ìíåíèÿ 
   
    Àáñòðàêòíà æèâîïèñ
    Àêâàðåë
    Àêñåñîàðè
    Àêñåñîàðè-êîòåòà/êó÷åòà
    Àëáóìè
    Àïëèêàöèè
    Àðàíæèðîâêè
    Áèæóòà
    Âàçè
    Âåëèêäåí
    Âèòðàæè
    Âúçãëàâíèöè
    Ãåðäàíè
    Ãîáëåíè
    Ãðàôèêè
    Ãðèâíè
    Äúðâî
    Äúðâîïëàñòèêè
    Äúðâîðåçáà
    Äåêóïàæ
    Äæèäæàâêè
    Æèâîïèñ
    Çà äåöàòà
    Çîäèè
    Èãðà÷êè
    Èêîíè
    Êàðåòà
    Êàðòèíè
    Êàðòè÷êè
    Êàøïè
    Êåðàìèêà
    Êåðàìèêà - êàñè÷êè
    Êèòåíèê
    Êîëåäà
    Êîëàíè
    Êîëèåòà
    Êîæåíè èçäåëèÿ
    Êðàòóíêè
    Êóêëè
    Êóòèè
    Ìàêåòè
    Ìàãíèòè
    Ìàêðàìåòà
    Ìàðòåíèöè
    Ìàñêè
    Ìåäàëüîíè
    Ìèëüîòà
    Ìîëèâíèöè
    Íàêèòè
    Íàòþðìîðò
    Íîâà ãîäèíà
    Îáåöè
    Îñâåòèòåëíè òåëà
    Ïàíà
    Ïëåòèâà
    Ïîêðèâêè
    Ïðúñòåíè
    Ðàìêè
    Ðèñóíêà âúðõó êàìúê
    Ðèñóâàíè êåðåìèäè
    Ðèñóâàíî ñòúêëî
    Ðèñóâàí òåêñòèë
    Ñâàòáà
    Ñâàòáåíè ôèãóðêè
    Ñâåòè Âàëåíòèí
    Ñâåùè
    Ñâåùè-åðîòè÷íè
    Ñâåùíèöè
    Ñòúêëî
    Ñóâåíèðè
    Ñóâåíèðíè äðúâ÷åòà
    Ñúäîâå
    Òåêñòèë
    Òåðëèöè
    Óíèêàòè
    Ôèãóðêè
    Õàðòèÿ
    Õåëóèí
    Öâåòÿ
    ×àíòè
    ×àñîâíèöè
    ×àøè
    ×èíèè
    Øàëîâå
    Øàïêè
    Øèøåòà
1194860
. 13
  . 
.
Ïàíî "Ðîäîñëîâíî äúðâî"
. No: 132037       : 357.00 .
Ïàíî - äúðâîðåçáà
Ïàíî ðåçáîâàíî ñ 10 áð. ðàìêè çà ñíèìêè
Ìàòåðèàë: ëèïà
Ðàçìåðè íà ïàíîòî  90/60/3 ñì
Ðàçìåð íà ôîòî ðàìêèòå 8/12 ñì
Ìîæå äà ñå èçðàáîòè ñ íàäïèñ íà êëèåíòà èëè áåç íàäïèñ
Èçðàáîòêà çà îêîëî 10 äíè

Ëîâíà ñöåíà
. No: 132060       : 5750.00 .
Äúðâîðåçáà
Ðú÷íî èçðàáîòåíà îò öÿëî ïàð÷å îðåõ, áåç ñëåïåíè åëåìåíòè. Ôèíèøèðàíî ñ íÿêîëêî ïðîïèòêè ëåíåíî ìàñëî è ñìåñ îò ï÷åëåí è êàðíàóáà âîñúê.
Ðàçìåðè:  40õ30 ñì

Åëåíè
. No: 132061       : 68.00 .
Ïàíî - äúðâîðåçáà
Ïàíî îò ðåçáîâàíî äúðâî  
Ìàòåðèàëè: äúðâî- ÷åðåøà, ëåíåí áåçèð, ÿõòåí ëàê
Ðàçìåðè: 16/25 ñì


Ìå÷êà íà äúðâî
. No: 132062       : 69.00 .
Ïàíî - äúðâîðåçáà
Ïàíî îò ðåçáîâàíî äúðâî  
Ìàòåðèàëè: äúðâî- ÷åðåøà, ëåíåí áåçèð, ÿõòåí ëàê
Ðàçìåðè: 14/25 ñì


Îðåë
. No: 132063       : 59.00 .
Ïàíî - äúðâîðåçáà
Ïàíî îò ðåçáîâàíî äúðâî  
Ìàòåðèàëè: äúðâî- ÷åðåøà, ëåíåí áåçèð, ÿõòåí ëàê
Ðàçìåðè: 17/16 ñì


Ìå÷à ëàïà
. No: 132064       : 68.00 .
Ïàíî - äúðâîðåçáà
Ìàòåðèàëè: äúðâî- ÷åðåøà, ëåíåí áåçèð, ÿõòåí ëàê
Ðàçìåðè: 17/25 ñì


Îðåë ñ ðèáà
. No: 132065       : 59.00 .
Ïàíî - äúðâîðåçáà
Ìàòåðèàëè: äúðâî- ÷åðåøà, ëåíåí áåçèð, ÿõòåí ëàê
Ðàçìåðè: 18/17 ñì


Ìå÷êà â ãîðàòà
. No: 132066       : 65.00 .
Ïàíî - äúðâîðåçáà
Ìàòåðèàëè: äúðâî- ÷åðåøà, ëåíåí áåçèð, ÿõòåí ëàê
Ðàçìåðè: 18/19 ñì


Ïàíî ñ æèâîòíè
. No: 132067       : 79.00 .
Ïàíî - äúðâîðåçáà
Ìàòåðèàëè: ÷àì, ëåíåí áåçèð, ëàê âèøíà, ÿõòåí ëàê
Ðàçìåðè: 44/19 ñì


Êðúñò äúðâîðåçáà
. No: 132076       : 215.00 .
Äåêîðàòèâíî ïàíî
Ðú÷íî èçðàáîòåí êðúñò-äúðâîðåçáà ñúñ çàêà÷àëêè çà ñòåíà.
Ðàçìåðè:  45 ñì/30 ñì/2,5 ñì
Ìàòåðèàë- äúðâî „ëèïà“.


. 13
  . 
.
Íàé-íîâè ïðîäóêòè
Íàé-ïðîäàâàíè ïðîäóêòè
ÏÐÎÌÎÖÈß !!!
Êàðòà íà ñàéòàÎáùè óñëîâèÿÊîíòàêòèÑèãóðíîñòÂúïðîñèÐåêëàìà
Copyright 2010, All Rights Reserved, Programmed by  KODIKA