Íà÷àëî  Çà íàñ  Ëþáîïèòíî  Äîñòàâêà  Âàøèòå ìíåíèÿ 
   
    Àáñòðàêòíà æèâîïèñ
    Àêâàðåë
    Àêñåñîàðè
    Àêñåñîàðè-êîòåòà/êó÷åòà
    Àëáóìè
    Àïëèêàöèè
    Àðàíæèðîâêè
    Áèæóòà
    Âàçè
    Âåëèêäåí
    Âèòðàæè
    Âúçãëàâíèöè
    Ãåðäàíè
    Ãîáëåíè
    Ãðàôèêè
    Ãðèâíè
    Äúðâî
    Äúðâîïëàñòèêè
    Äúðâîðåçáà
    Äåêóïàæ
    Äæèäæàâêè
    Æèâîïèñ
    Çà äåöàòà
    Çîäèè
    Èãðà÷êè
    Èêîíè
    Êàðåòà
    Êàðòèíè
    Êàðòè÷êè
    Êàøïè
    Êåðàìèêà
    Êåðàìèêà - êàñè÷êè
    Êèòåíèê
    Êîëåäà
    Êîëàíè
    Êîëèåòà
    Êîæåíè èçäåëèÿ
    Êðàòóíêè
    Êóêëè
    Êóòèè
    Ìàêåòè
    Ìàãíèòè
    Ìàêðàìåòà
    Ìàðòåíèöè
    Ìàñêè
    Ìåäàëüîíè
    Ìèëüîòà
    Ìîëèâíèöè
    Íàêèòè
    Íàòþðìîðò
    Íîâà ãîäèíà
    Îáåöè
    Îñâåòèòåëíè òåëà
    Ïàíà
    Ïëåòèâà
    Ïîêðèâêè
    Ïðúñòåíè
    Ðàìêè
    Ðèñóíêà âúðõó êàìúê
    Ðèñóâàíè êåðåìèäè
    Ðèñóâàíî ñòúêëî
    Ðèñóâàí òåêñòèë
    Ñâàòáà
    Ñâàòáåíè ôèãóðêè
    Ñâåòè Âàëåíòèí
    Ñâåùè
    Ñâåùè-åðîòè÷íè
    Ñâåùíèöè
    Ñòúêëî
    Ñóâåíèðè
    Ñóâåíèðíè äðúâ÷åòà
    Ñúäîâå
    Òåêñòèë
    Òåðëèöè
    Óíèêàòè
    Ôèãóðêè
    Õàðòèÿ
    Õåëóèí
    Öâåòÿ
    ×àíòè
    ×àñîâíèöè
    ×àøè
    ×èíèè
    Øàëîâå
    Øàïêè
    Øèøåòà
1195102
. 46
  . 
.
Ïëåòåíî êîëèå
. No: 060098       : 15.00 .
Êîëèå
Ðú÷íî èçïëåòåíî äàìñêî êîëèå
Ìàòåðèàë: àêðèë
Äúëæèíà: 35 ñì
Öâÿò: ðîçîâ

Ïëåòåíî êîëèå
. No: 060099       : 15.00 .
Êîëèå
Ðú÷íî èçïëåòåíî äàìñêî êîëèå
Ìàòåðèàë: àêðèë
Äúëæèíà: 35 ñì
Öâÿò: ÷åðâåí

Ïëåòåíà áðîøêà
. No: 060100       : 10.00 .
Áðîøêà
Ðú÷íî èçðàáîòåíà íà åäíà êóêà îò ôèííà êîïðèíåíà ïðåæäà  
Öâÿò - ðîçîâî
Ðàçìåð: äèàìåòúð - 7 ñì

Ïëåòåíà áðîøêà
. No: 060145       : 10.00 .
Áðîøêà
Ðú÷íî èçðàáîòåíà íà åäíà êóêà îò ôèííà ïðåæäà  
Öâÿò - áÿë
Ðàçìåð: äèàìåòúð - 7 ñì

Ïëåòåíà áðîøêà
. No: 060163       : 10.00 .
Áðîøêà
Ðú÷íî èçðàáîòåíà íà åäíà êóêà îò ôèííà  ïðåæäà  
Öâÿò - ÷åðâåí
Ðàçìåð: äèàìåòúð - 7 ñì

Âåëèêäåíñêî ïèëåíöå
. No: 080001       : 6.00 .
Àêñåñîàð çà Âåëèêäåí
Ðú÷íî èçðàáîòåíî ïèëåíöå çà Âåëèêäåí
Âèñî÷èíà 7,50ñì
6 ñì. øèðî÷èíà
Ìàòåðèàëè: ïðåæäà-àêðèë, îñíîâà -ñòèðîïîðåíî ÿéöå


Âåëèêäåíñêè çàé÷åòà
. No: 080002       : 15.80 .
Àêñåñîàð çà Âåëèêäåí
Ðú÷íî èçðàáîòåíè Âåëèêäåíñêè çàé÷åòà 2 áð.
Âèñî÷èíà 10ñì
Äèàìåòúð 6ñì
Ìàòåðèàëè: ïðåæäà-ïàìóê+àêðèëÂåëèêäåíñêè ïèëåíöà
. No: 080005       : 15.60 .
Àêñåñîàð çà Âåëèêäåí
Ðú÷íî èçðàáîòåíè ïèëåíöà çà Âåëèêäåí
Âèñî÷èíà 7,50ñì
6 ñì. øèðî÷èíà
Ìàòåðèàëè: ïðåæäà-àêðèë, îñíîâà -ñòèðîïîðåíî ÿéöå

Âåëèêäåíñêî ïåòëå
. No: 080006       : 4.80 .
Àêñåñîàð çà Âåëèêäåí
Ðú÷íî èçðàáîòåíî ïåòëåíöå çà Âåëèêäåí
Âèñî÷èíà 8 ñì
Ìàòåðèàëè: ÏÀÍ

Âåëèêäåíñêî ïåòëå
. No: 080007       : 4.80 .
Àêñåñîàð çà Âåëèêäåí
Ðú÷íî èçðàáîòåíî ïåòëåíöå çà Âåëèêäåí
Âèñî÷èíà 7 ñì
Ìàòåðèàëè: ÏÀÍ,

. 46
  . 
.
Íàé-íîâè ïðîäóêòè
Íàé-ïðîäàâàíè ïðîäóêòè
ÏÐÎÌÎÖÈß !!!
Êàðòà íà ñàéòàÎáùè óñëîâèÿÊîíòàêòèÑèãóðíîñòÂúïðîñèÐåêëàìà
Copyright 2010, All Rights Reserved, Programmed by  KODIKA